Simon Näverlo
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

SIMON NÄVERLO

Till nästa doktorand
Foto på Simon Näverlo

Doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

AT-läkare, medicinkliniken, Lycksele lasarett

 

Huvudhandledare: Karin Strigård

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Anette Edin-Liljegren, Åsa Holmner

Aktuell studie: Stomier i glesbygd

 

Stomier i glesbygd

 

Fler än hälften av de 2000 patienter som insjuknar med rektalcancer får en stomi som antingen är avsiktligt permanent eller en tillfällig stomi som inte kan läggas ned. Komplikationer till stomi är mycket vanliga och fler än hälften av de som får en stomi eller genomgår nedläggning av en tillfällig stomi drabbas av någon form av komplikation eller allvarligt stomirelaterat besvär. Det är välkänt att en hög andel av de temporära stomierna inte läggs ned och därmed blir permanenta eller läggs ned senare än planerat.

 

Då specialiserad kompetens kring stomier i hög grad är lokaliserad till länssjukhus eller universitetssjukhus finns det anledning att tro att det föreligger skillnader i grad av problematik kring stomier mellan landsbygd och tätort. Det finns inga aktuella studier som belyser skillnader vad gäller stominedläggning och stomirelaterad problematik i glesbygd kontra tätort.

 

Doktorandprojektet har som målsättning att studera hur det är att leva med stomi i glesbygd, hur avståndet till sjukhus påverkar hur länge man får behålla sin temporära stomi och hur man kan underlätta diagnostik och behandling för människor boende i glesbygd med stomirelaterade problem.

 

Följande frågeställningar ämnas att besvaras:

 

  1. Påverkar avstånd till kirurgisk klinik andelen patienter som får permanent stomi samt andelen som får sina tillfälliga stomier nedlagda efter operation för rektalcancer?
  2. Hur upplever patienter med stomier sin livssituation i glesbygd?
  3. Påverkar avståndet från patientens boende till kirurgklinik patienters livskvalitet efter rektalcancerkirurgi?
  4. Kan distansteknik och IT göra stomivården bättre för patienter i glesbygd?
  5. Kan sjukstugorna användas för postoperativ vård vid stomioperationer?

 

Publikationer:

 

Patient perceptions of a Virtual Health Room installation in rural Sweden.

Näverlo S, Carson DB, Edin-Liljegren A, Ekstedt M.

Rural Remote Health. 2016 Oct-Dec;16(4):3823.

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2018