Viktor Holmdahl
Till föregående doktorand

VIKTOR HOLMDAHL

Foto på VIktor Holmdahl

Doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

ST-läkare vid Sunderby sjukhus


Huvudhandledare:  Karin Strigård

Bihandledare: Ulf Gunnarsson

Aktuell studie: SHIFT


Autolog fullhud som reparationsmaterial vid parastomala bråck


Parastomala bråck är en mycket vanlig komplikation när en stomi har anlagts. Dessa bråck sträcker sig från att ge upphov till problem med bandagering och att klä sig, till att orsaka smärtor och i värsta fall inklämning med livshotande ischemi av tarmen. De reparationsmetoder som finns idag har otillfredsställande recidivfrekvenser och är dessutom behäftade med farliga komplikationer, framförallt relaterade till införandet av syntetiska material i bukväggen.


Gigantiska ventrala bråck är subgruppen av ventrala bråck som är större än 10cm. Kirurgisk korrektion av dessa bråck är komplex, behäftad med högre risker än vid mindre bråck och risken för recidiv är hög. Patienterna med gigantiska bråck har dessutom på gruppnivå högre komorbiditet. Även i denna grupp är kirurgin behäftad med komplikationer både på kort och lång sikt som verkar vara associerad till det främmande materialet i bukväggen.


Att använda patientens egen hud som förstärkning skulle kunna vara en alternativ behandling för att minska antalet återfall och komplikationer. Att undvika främmande material kan minska risken för svårbehandlade infektioner, fistelbildning och obehag. Djurstudier inom forskargruppen visar på god överlevnad av transplantat och minimala adhesionsproblem, både vid implantation intraperitonealt och extraperitonealt.


Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka användandet av autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid bråckkirurgi och innefattar fyra delarbeten:


  1. En experimentell studie där fullhudens mekaniska egenskaper undersöks och jämförs med befintliga förstärkningsmaterial.


  1. Data från ettårsuppföljningen av studien ”Stora bukväggsbråck” analyseras för att undersöka huruvida autolog fullhud kan ge bättre bukväggsstyrka än konventionell förstärkning med syntetiskt nät.


  1. En metod och pilotstudie där syftet är att undersöka lämplig operationsmetod och genomförbarheten i att använda autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid parastomala bråck.


  1. Vid en randomiserad kontrollerad multicenterstudie jämförs reparation av parastomala bråck där man använder autolog fullhud respektive syntetiskt kompositnät som förstärkningsmaterial i intraperitoneal position.


Publikationer:


Autologous full-thickness skin graft as reinforcement in parastomal hernia repair: a feasibility study.

Holmdahl V, Gunnarsson U, Strigård K.

Tech Coloproctol. 2020 Nov.  Online ahead of print.


The Tensile Strength of Full-Thickness Skin: A Laboratory Study Prior to Its Use as Reinforcement in Parastomal Hernia Repair.

Holmdahl V, Backman O, Gunnarsson U, Strigård K.

Front Surg. 2019 Dec.


One-year outcome after repair of giant incisional hernia using synthetic mesh or full-thickness skin graft: a randomised controlled trial.

Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U, Strigård K.

Hernia. 2019 Apr.