David Renman
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

DAVID RENMAN

Till nästa doktorand
Foto på David Renman

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå universitet

Underläkare Kirurgkliniken Sundsvall


Huvudhandledare: Ulf Gunnarsson

Bihandledare: Richard Palmqvist

Aktuell studie: PACOS


Fysisk aktivitet, immunförsvaret och tjocktarmscancer - finns det ett samband?


Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen och den näst vanligaste cancern som dödsorsak. Incidensen ökar i Sverige och uppskattas nu till cirka 4000 för koloncancer och 1900 för ändtarmscancer.


Fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot att insjukna i tjocktarmscancer och korrelerar såväl med både minskad övergripande som cancerspecifik mortalitet. Orsakssambandet mellan fysisk aktivitet och minskad mortalitet är inte klarlagt. Man har i prekliniska studier funnit att densiteten av immunceller i tumörens mikromiljö korrelerar med prognosen. I djurmodeller har man visat att träning kan leda till både långsammare tillväxt av tumörer samt mindre tumörmassa. Fysisk aktivitet har också visats mobilisera immunförsvarets celler från lymfoid vävnad till andra delar av kroppen.


Vid tjock- och ändtarmscancer finns flera mutationer som återkommer. Bland de mest förekommande mutationerna är KRAS och BRAF-mutationer. KRAS och BRAF är två proto-onkogener som kodar för proteiner i MAPK-signaliserinskaskaden vilken bidrar till cellproliferation. Mutation av KRAS förekommer i cirka 40% och BRAF i cirka 10% av tjock- och ändtarmscancrar. Det prognostiska värdet av KRAS-mutation är inte klarlagt men det kliniska värdet är högt då tumörer med KRAS-mutation är känsliga för behandling med antikroppar riktade mot EGFR. Mutation av BRAF korrelerar med högre TNM-stadium och lägre differentieringsgrad.


Att erhålla en tjocktarmscancerdiagnos och senare genomgå kirurgi är såklart livsomvälvande vilket kan förändra ens liv och sitt sätt att se på livet. Att ha en hög fysisk aktivitet efter operation har visats korrelera med postoperativ återhämtning. Vidare har också patienter med högre självuppskattad fysisk aktivitet innan elektiv tjock- och ändtarmscancerkirurgi visats skatta sin egen återhämtning bättre. Att hjälpa patienter bibehålla sin fysiska aktivitet även efter tjocktarmscancerdiagnos kan vara ett viktigt verktyg för att både underlätta den postoperativa återhämtningen och bibehålla livskvalitet hos patienterna.


Avhandlingsarbetet innefattar fyra delarbeten och syftar till att öka kunskapen kring sambandet mellan fysisk aktivitet och immunförsvaret samt att undersöka vilka faktorer som för den enskilda patienten är viktiga för att bibehålla fysisk aktivitet även efter diagnos.


  1. Prospektiv kohortstudie där patienter som diagnostiserats med koloncancer genomgår fysiska tester. De med bättre kondition jämförs med de med sämre kondition avseende immuninfiltration i mikromiljön.
  2. Retrospektiv studie där registret Västerbottenkohorten (VIP) används och samkörs med Svenska kolorektalcancerregistret. Patienter som angett hög fysisk aktivitet i VIP jämförs med de som angett låg fysisk aktivitet. Grupperna jämförs avseende förekomst av KRAS- eller BRAF-mutation samt mikro-satellitinstabilitet.
  3. Retrospektiv studie där registret Västerbottenkohorten (VIP) används och samkörs med Svenska kolorektalcancerregistret. Patienter som angett hög fysisk aktivitet i VIP jämförs med de som angett låg fysisk aktivitet. Grupperna jämförs avseende immuninfiltration i mikromiljön.
  4. Kvalitativ studie som syftar till att beskriva hur fysiskt aktiva personer som diagnostiserats med tjocktarmscancer påverkas av sin diagnos och hur deras träningsvanor förändras.


Publikationer:


Statin consumption as a risk factor for developing colorectal cancer: a retrospective case study.

Renman D, Lundberg E, Gunnarsson U, Strigård K.

World J Surg Oncol. 2017 Dec.
Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera