Akut kirurgi vid koloncancer
Till föregående studie

AKUT KIRURGI VID KOLONCANCER


Orsaker till att de som opereras akut för koloncancer har högre risk för canceråterfall och sämre överlevnad än de som opereras planerat


Av alla patienter som opereras för tjocktarmscancer i Sverige klassificeras 21,5 % (av ca 4000 fall/år) som akuta operationer. Akut kirurgi vid tjocktarmscancer är associerat med en sämre långtidsöverlevnad även när man räknat bort de som avlider i nära anslutning till operationstillfället och när man tagit hänsyn till tumörens storlek och växtsätt (tumörstadium). Akut kirurgi vid tjocktarmscancer är också associerat med en ökad risk för lokala canceråterfall. Orsaken till detta är inte känd.


Med denna studie vill vi ta reda på vilka faktorer inom gruppen som opereras akut för koloncancer som ger upphov till den försämrade överlevnaden och ökade frekvensen canceråterfall. Detta dels för att kunna ge dessa patienter mer ändamålsenlig behandling, t ex mer adekvat tilläggsbehandling med cellgift, vilket i sin tur syftar till att förbättra deras prognos, och dels för att kännedom om detta kan vara en grund för att hitta sätt att förebygga de negativa faktorerna.


Frågeställningen är bland annat om avståndet till ett sjukhus som utför kirurgin har betydelse för risken att patienter med tjocktarmscancer blir opererade akut, samt om det finns någon skillnad gällande lokala återfall och död bland de som opereras på grund av cancerorsakat stopp i tarmen om man jämför de som akut får cancer bortopererad jämfört med de där man löser hindret med en stomioperation och opererar bort cancern senare på en planerad tid.



Till nästa studie