Louise Almkvist
Till föregående doktorand

LOUISE ALMKVIST

Till nästa doktorand
Foto på Louise Almkvist

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå universitet

Underläkare vid Kirurgcentrum, Lycksele lasarett


Huvudhandledare: Karin Strigård

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Anette Edin-Liljegren


Fekal inkontinens – poängsystem, livskvalitet och kirurgisk intervention


Fekal inkontinens (FI) innebär ofrivillig förlust av fast eller lös avföring. I litteraturen återfinns en stor spridning av rapporterad prevalens och andelen i populationen är närmast okänd. FI har en negativ inverkan på patienters livskvalitet och kan leda till social isolering. Skuld, skam och genans är känslor som finns beskrivna.


Det finns ett flertal olika poängsystem som används vid skattning av FI. Wexner score är det mest frekvent använda. Det består av fem frågor och involverar förekomst av läckage av fast och/eller lös avföring, ofrivillig gasavgång, behov av inkontinensskydd och livsstilsförändringar. Ett annat poängsystem som används för skattning av FI är Low Anterior Resection Syndrome score (LARS). Det är framtaget för skattning av FI hos patienter med misstänkt Low Anterior Resection Syndrome efter genomgått låg främre resektion p.g.a. rektalcancer. Utgörs av fem frågor, ofrivillig gasavgång, läckage av lös avföring, antal tarmtömningar, behov av ytterligare tarmtömning inom en timme efter senaste och urge.


En orsak till fekal inkontinens hos kvinnor är skador lokaliserade till sfinktermuskulaturen vilka åsamkats i samband med förlossning. Perianala skador graderas i fyra kategorier där skada av tredje och fjärde graden kräver kirurgisk åtgärd med end-end teknik alternativt overlap. Trots åtgärd i samband med konstaterad skada är det många kvinnor som får besvär med FI framgent.


Det finns flera olika behandlingsstrategier vid fekal inkontinens. Då konservativ behandling ej är tillräcklig kan indikationer för kirurgisk intervention föreligga. Två kirurgiska metoder som appliceras idag är sakralnervstimulering (SNS) och sfinkterrekonstruktion.


Följande frågeställningar ämnas att besvaras inom ramen för avhandlingsarbetet:


  1. Finns det en samstämmighet mellan LARS och Wexner score?
  2. Tillför LARS score information vid bedömning av fekal inkontinens hos kvinnor med förlossningsskada?
  3. Livskvalitet hos kvinnor med fekal inkontinens i glesbygd respektive urban miljö?
  4. Finns det skillnader avseende behandlingsresultat eller livskvalitet efter erhållen SNS respektive sfinkterrekonstruktion?