MSI och kolorektal cancer
Till föregående studie

MSI OCH KOLOREKTAL CANCER


Kan MSI (microsatellite instability) användas som en positiv prognostisk faktor hos patienter med kolorektalcancer stadium II och som en negativ prediktiv faktor gällande postoperativ cytostatikabehandling? Finns det någon skillnad mellan MSI eller MSS-tumörer (tumörer utan microsatellite instability) stadium III med tanke på resultat av preoperativ strålbehandling? Påverkas MSI av strålbehandling?


Kolorektal cancer är den näst vanligaste cancerformen för både män och kvinnor i Sverige. Den kurativa behandlingen är kirurgi, ibland i kombination med radio- eller kemoterapi. Kolorektal cancer delas in i olika stadier, stadium I-IV, genom att identifiera tumörens penetration in i tarmväggen, spridning till lymfkörtlar och spridning till andra organ. Stadium II innebär att tumören har vuxit igenom tarmväggen men utan att det finns kända metastaser till lymfkörtlar eller andra organ. Idag behandlas de flesta tumörer i stadium II med radio- eller kemoterapi innan operation.


Idag är det väl studerat att en del kolorektala tumörer beror på fel i processen som replikerar DNA vid celldelning. Cellen har olika system att identifiera och reparera sådana felreplikeringar. Ett av dessa system heter mismatch repair system (MMR). Dysfunktion i MMR-systemet leder till genetisk instabilitet, mutationer vid DNA-replikering, känd som microsatellite instability (MSI).


MSI identifieras i 15% av all kolorektal cancer. För närvarande finns det två metoder som kan bedöma MMR-funktion och identifiera MSI. Den första, och mest använda, är Polymerase Chain Reaction (PCR) som kan utföras med färsk, fryst eller paraffinbäddad tumörvävnad. Analysen bygger på en granskning av fem definierade markörer. MSI graderas som MSI high (MSI-H) där två eller flera av markörerna identifieras, MSI low (MSI-L) om en markör identifieras och MSS stabil (MSS) om ingen markör återfinns. Graderingen MSI-L och MSS anses som en grupp, ingen stor klinisk studie har utvärderat dessa två grupper separat. Den andra metoden består av immunohistokemi där man använder monoklonala antikroppar mot fyra riktade proteiner. Idag används immunohistokemi oftare och på större grupper av patienter på grund av lägre kostnader och enklare procedur.


Syftet med studien är att utvärdera den prognostiska betydelsen av MSI-H hos patienter med stadium II kolorektal cancer samt att utvärdera respons av preoperativ radio- och kemoterapi beroende på MSI status. Vi vill även undersöka om MSI status: påverkas av faktorer såsom kön och ålder, påverkar tumörens histologi, ger mer lymfatisk och vaskulär invasion, ökar risken för akut operation och påverkar antalet lymfkörtlar som man kan undersöka. Dessa faktorer påverkar i stor utsträckning patientens förväntade överlevnad. Både PCR och immunohistokemi kommer användas för att jämföra vilken metod som är mest effektiv för klinisk användning.


Vi hoppas att studien ska hjälpa oss identifiera subgrupper där adjuvant radio- och kemoretapi inte påverkar överlevnaden och genom detta minskar biverkningar samt behandlingskostnad.

Till nästa studie