In memoriam Ulf Gunnarsson

In memoriam: Professor Ulf Gunnarsson 


Vår forskargruppsledare, kollega och vän, professor Ulf Gunnarsson har avlidit till följd av en kort tids sjukdom. Ulf avled den 3 maj 2024.


Ulf Gunnarsson har under många år varit den drivande personen i Forskargruppen Clister och kommer vara enormt saknad både för sin klokhet, sitt engagemang och sin stora omtanke. Han var en stor inspirationskälla för många både i vår forskargrupp och för de han träffade på andra sätt.


Ulf påbörjade sin bana hösten 1986 som läkarkandidat vid Karolinska Institutet. Kirurgi och forskning har löpt sida vid sida under hans verksamhet och fokus har allt eftersom fallit på kolorektal kirurgi och bukväggskirurgi. 2007-2010 tjänstgjorde Ulf vid Karolinska Universitetssjukhuset som professor i kirurgi och överläkare ansvarig för kolorektal kirurgi. Där ledde han inrättandet av en enhet för avancerad bukväggskirurgi. Inom enheten har många nya metoder utvecklats för utvärdering samt rekonstruktion av komplicerade bukväggsdefekter.


Ulf startade sin forskargrupp med fokus på kolorektalcancer och bukväggskirurgi år 2001. Gruppen döptes under 2016 till Clister. År 2004 tog Ulf tillsammans med Wilhelm Graf initiativ till den årligen återkommande Uppsala Hernia Day, som arrangeras på Uppsala akademiska sjukhus, där nu också Karin Strigård ingår i arrangörsgruppen.


Efter att ha varit professor i kirurgi vid Karolinska Institutet sedan 2007 tillträdde Ulf som professor i kirurgi vid Umeå universitet januari 2014. Ulfs särskilda kompetenser inkluderar utöver kolorektal kirurgi också avancerad bukväggskirurgi inklusive rekonstruktion av komplicerade och återkommande bukväggsdefekter, stomibesvär och enterokutana fistlar.In memoriam: Professor Ulf Gunnarsson 


We regret to inform you that our research group leader, colleague and friend, Professor Ulf Gunnarsson has passed away following a short illness. Ulf passed away on 3 May 2024.


Ulf Gunnarsson has for many years been the driving force in the Clister research group and will be greatly missed for his wisdom, commitment and great care. He was a great source of inspiration for many both in our research group and for those he met in other ways.


Ulf started his career in the fall of 1986 as a medical candidate at Karolinska Institutet. Surgery and research have run side by side during his career and the focus has gradually fallen on colorectal surgery and abdominal wall surgery. From 2007-2010 Ulf served at Karolinska University Hospital as Professor of Surgery and Chief Physician responsible for colorectal surgery. There he led the establishment of a unit for advanced abdominal wall surgery. Within the unit, many new methods have been developed for the evaluation and reconstruction of complicated abdominal wall defects.


Ulf started his research group focusing on colorectal cancer and abdominal wall surgery in 2001. The group was renamed Clister in 2016. In 2004, together with Wilhelm Graf, Ulf initiated the annual Uppsala Hernia Day, organized at Uppsala University Hospital, where Karin Strigård is now also part of the organizing group.


After being Professor of Surgery at Karolinska Institutet since 2007, Ulf became Professor of Surgery at Umeå University in January 2014. Ulf's specialties include colorectal surgery as well as advanced abdominal wall surgery including reconstruction of complicated and recurrent abdominal wall defects, ostomy problems and enterocutaneous fistulas.