Stomamesh
Till föregående studie

STOMAMESH


Reducerar ett primärt inlagt när vid anläggandet av en kolostomi på ett säkert sätt risken för ett parastomalt bråck jämfört med konventionell kirurgi?

 

Parastomala bråck är en relativt vanlig och besvärlig komplikation för patienter med stomi. Den exakta incidensen är inte kartlagd och lite beroende på definitioner samt om en utbuktning är ett bråck eller inte, liksom tidpunkt efter operation när bedömningen görs, varierar incidensen mellan 0-48%. För den enskilde patienten kan ett stomibråck ge svårigheter vid bandagering och ibland tömningssvårigheter. Ur ekonomisk synvinkel är en stomi som kräver specialbandagering dyr. Patienter med en svårbandagerad stomi behöver dessutom ofta mer kontakt med sjukvården och stomiterapeuten.

 

Teoretiskt skulle en förstärkning av bukväggen med nät i samband med primäroperationen minska risken för parastomala bråck. Studier har visat att en sådan förstärkning av bukväggen vid den primära operationen reducerar risken för parastomala bråck. I dessa studier har inga negativa effekter påvisats vid användandet av nät i samband med anläggande av stomin. Alla tidigare studier har omfattat relativt små patientmaterial och alltför kort observationstid, och har därmed varit underdimensionerade med avseende på potentiella negativa seneffekter. Med denna prospektiva randomiserade multicenterstudie avser man utröna om ett primärt inlagt nät vid anläggandet av en kolostomi på ett säkert sätt reducerar risken för ett parastomalt bråck jämfört med konventionell kirurgi.

 

Resultaten tyder ej på någon gynnsam effekt av profylaktiskt nät mot stomibråck. Långtidsstudier, kostnadsanalyser samt QoL pågår.


Till nästa studie