Mikrodialys vid anala fistlar
Till föregående studie

MIKRODIALYS VID ANALA FISTLAR


Ger hög laktatnivå samt hög glukosnivå sämre läkningsförmåga?


Analfistlar är ett svårbehandlat tillstånd inom kirurgin. Etiologin är oklar även om riskfaktorer kunnat identifieras. Behandlingen för analfistlar har dålig evidens.


Syrebrist leder till ökad mjölksyraproduktion som följd. Om detta sker inom ett begränsat område kan det inte upptäckas via ordinarie blodprover då mjölksyraökningen späds ut i den systemiska cirkulationen. Med mikrodialysteknik är det möjligt att mäta metabola variabler lokalt i vävnaden. Det är då möjligt att få en uppfattning om lokala processer.


I denna studie undersöks patofysiologi hos analfistlar och läkningsförmåga i samband med intervention. Den primära hypotesen är att en hög laktatnivå samt hög glukosnivå ger sämre läkningsförmåga. Endoanalt ultraljud och klinisk undersökning utförs för att korrekt kartlägga och beskriva fisteln före och efter behandling. Utfallen jämförs sedan med resultaten av de preoperativa mikrodialysresultaten.


Till nästa studie