Systeminflammatorisk reaktion vid kolorektal cancer
Till föregående studie

SYSTEMINFLAMMATORISK REAKTION VID KOLOREKTAL CANCER”Systeminflammatorisk reaktion vid kolorektal cancer” är ett nordiskt nätverksprojekt inom ramen för Nordic Inflammatory Colorectal Cancer Group som leds av Ulf Gunnarsson. Fokus ligger på att studera patienter med kolorektal cancer (CRC) som debuterar med systeminflammatorisk reaktion (SIRS) utan att andra orsaker, till exempel infektion eller systemsjukdom, kan identifieras.


Arbetet syftar till att beskriva och definiera effekten på onkologisk prognos av SIRS vid CRC. I ett andra steg undersöks biologiska tumör- och patientrelaterade faktorer som ger upphov till SIRS. Hittills publicerade arbeten visar att SIRS med förhöjd CRP utan känd inflammatorisk systemsjukdom eller infektion stadiespecifikt utgör en mycket stark prognostisk faktor vid primär kirurgi. Ett liknande samband, oberoende av tumörstorlek, föreligger vid kurativt syftande kirurgi för levermetastaser där primärtumören tidigare avlägsnats. Uppföljande arbeten visar att sambandet mellan SIRS och prognos kräver ett väl karaktäriserat patientmaterial där andra orsaker till inflammation så långt möjligt uteslutits för att vara användbart i kliniska behandlingssituationer eller för stratifiering i studier.


Samband mellan tumörmarkörer och SIRS undersöks först med immunhistokemi på TMA (tumoral och peritumoral vävnad) från 60 patienter i en pilotgrupp. Antikroppar används för markörer som identifierats som intressanta kandidater för induktion av intratumoral inflammation och SIRS. Uttryck av dessa faktorer relateras till onkologiskt utfall samt grad av SIRS mätt med CRP. Intressanta markörer valideras i ett större material av CRC-tumörer som insamlats från Umeå, Helsingfors Universitetssjukhus och Kristiansand i Norge. För majoriteten av detta tumörmaterial förfogar vi också över frusen plasma.


Värderingen av intratumorala immunceller samt uttryck av faktorer (exempelvis Toll Like Receptor – TLR) i ”tumour micro environment” sker i den utökade kohorten där vi sammantaget har tillgång till över 1200 fall av CRC. TMA har redan tillverkats för flertalet av dessa fall. Undersökning sker dels med TMA och dels med hela glas. Som komplement värderas utvalda antikroppar/markörer också att med ”multispectral imaging” som tillåter studium av upp till 8 markörer samtidigt och ger en information liknande den vid flödescytometri.


Genom samarbetet med laboratorier i Helsingfors och Åbo undersöks systemisk spegling vid tumörinducerad SIRS och karaktäriseras med proteomik i en bred palett.


Inledande analyser har varit lovande och verifierar bland annat samband mellan CD3+ och SIRS samt att TLR2 och TLR 4 är associerade till CD3+ och TLR4 är associerad till CRP.


Det omedelbara kliniska värdet ligger i att använda graden SIRS hos kliniskt väldefinierade CRC patienter som prognostikum vid onkologisk behandling. Stratifiering för grad av systeminflammation i onkologiska behandlingsstudier kan ge kunskap om samband mellan intratumorala uttryck och respons på behandling.