Abdominell rektusdiastas
Till nästa studie

ABDOMINELL REKTUSDIASTAS - AMIRE


En prospektiv randomiserad jämförelse av tekniker för bukväggsrekonstruktion


Tidigare studie: I en trearmad randomiserad studie avseende operationsmetod av abdominell rektusdiastas fann vi att suturplication av linea alba enligt Quill är likvärdigt med retromuskulär nätförstärkning gällande effekt på bukväggsstabilitet. Konservativ behandling i form av fysioterapi ökar objektivt bålstyrka men förbättrar ej symptom som obehag från buken eller upplevd bålstyrka. Patienter med en diastas >3 cm har sämre livskvalité jämfört med normalpopulationen och kirurgisk åtgärd av diastasen kan förbättra detta.


Pågående studie: Det saknas helt vetenskapligt underlag för hur patienter med abdominell rektusdiastas ska träna efter operation. Med en tvåarmad randomiserad interventionsstudie avser vi undersöka om specifikt utformad postoperativ bålträning kan öka bålfunktion och styrka.


Alla patienter genomgår bukväggsrekonstruktion genom suturplication. Vid operationen tas biopsi från hud, muskel och fascia. Randomisering sker till en träningsgrupp som får följa ett postoperativt träningsprogram i tre faser som är utformat av en fysioterapeut. Kontrollgruppen får sedvanlig postoperativ information.


Patienter följs upp efter tre och tolv månader. Det primära utfallsmåttet är bålfunktion och styrka mätt med "5 times sit to stand"-tid. Patienterna får även fylla i fyra olika skattningsformulär för kartläggning av deras subjektiva symptom.


Med hjälp av vävnadsbiopsierna avser vi analysera om vävnad med rektusdiastas skiljer sig från vävnad utan rektusdiastas.