Söka pengar

Att söka pengar 

På denns sida lägger vi upp information om olika ställen att ansökan om pengar för dig som är forskare inom Forskargruppen Clister. 

Information läggs ut löpande.  Bilden nedan är uppdaterad 2023-09-22. 

Region Västerbotten

Centrala ALF-projektmedel  

Utlysningen kan sökas i två kategorier: I. Projektbidrag (doktorsexamen 2014-12-31 eller tidigare). II. Projektbidrag juniora forskare (doktorsexamen 2015-01-01 eller senare). 
Projektbidragen kan sökas för Egen lön (gäller ej för universitetslärare), Lön för doktorand-/er, Drift eller utrustning

ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa (Nationella ALF-avtalet 7§).
Forskningsmedlen ska stödja klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Pengarna delas ut för treåriga projekt. Information via regionens intranät och externa sida (länk, länk), samt ansöks via Researchwebb.

Sista ansökan 2023-08-28 (ej besked om 2024 ännu). 


Spjutspetsmedel

Syftet är att säkra Västerbottens och norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och välutbildad personal på minst samma nivå som övriga landet. Medlen ska fördelas till ett antal högkvalitativa projekt, som efter en kraftfull treårig satsning kan utvecklas ytterligare för att bli eller fortsätta vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Spjutspetsmedel kan sökas vart tredje år.

Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.


Ettårigt forskningsanslag 

Region Västerbottens ettåriga anslag till forskning ska stimulera kunskaps- och kompetensuppbyggnad hos regionens medarbetare och ge stöd till dem som är i början av sin forskningskarriär. Anslaget ska stödja klinisk forskning, dvs. forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.


TUA-medel 

Tua betyder avtal mellan staten och vissa region om tandläkarutbildning och forskning. Tua-medel för forskning ska i första hand användas för en långsiktig kunskaps­uppbyggnad av kliniskt inriktad odontologisk forskning med koppling till tandvårdens behov. Tua-medel kan sökas för projektfinansiering och för forskningsutrustning.

Pengar delas ut för ettåriga projekt. Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.

Utlysning 2023 (länk) sista ansökan 2023-06-03 (ej besked om 2024 ännu).

Umeå Universitet 

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning 

Beslut för projekt på tre år. Läs mer på universitets hemsida (länk). 


Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fonder I och II vid Umeå universitet

Behöriga att söka är samtlig undervisande och forskande personal samt forskarstuderande vid Umeå universitet.

Vissa bestämmelser beträffande medlens användning:

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond (Kempe I) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning ävensom allmänt kulturella ändamål som har samband med angivna verksamhetsgrenar".

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond (Kempe II) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning, häri inbegripet studieresor med vetenskapligt syfte samt deltagande i vetenskapliga konferenser, i båda fallen såväl inom som utom landet".

Läs mer på universitets hemsida (länk). Sista ansökan 2023-04-28 (ej besked om 2024 ännu). 


Forskningsstrategiska nämnden (FON)

Utlysning medel för vetenskapliga seminarier: Syftet med medlen är att ge doktorander och postdoktorer möjlighet att arrangera vetenskapliga seminarier för att få tillfälle att exponera och diskutera sin forskning med erfarna forskare genom exempelvis postersessioner eller muntliga presentationer. Läs mer på universitets hemsida (länk). Ansökan senast 30 novmeber 2023. 

Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse forskning: Medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå. Läs mer på universitets hemsida (länk). Ansökan löpande till 30 september 2023. 


Arneska forskningsfonden 

Avkastningen må i första hand tilldelas icke graduerade unga forskare vid fakulteten som understöd i och för vinnande av ökad kunnighet inom medicinens eller kirurgins vetenskapliga fält. Behöriga att söka är således icke-disputerade unga forskare.

Läs mer på universitets hemsida (länk). Sista ansökn 2023-05-25 (ej besked om 2024 ännu). 


Syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Anslag kommer företrädesvis att ges till yngre forskare inom 2 år efter disputation. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2023.

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna. Sökande hänvisas till stiftelseansokan.se där anvisningar samt länk till elektronisk ansökan finns. 


Universitetets webbsida med samling av olika medel att söka. 

Andra statliga bidragsgivare

Vinnova

Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kanske inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Det kan vara allt från att utveckla klimatsmarta alternativ till kött till att se hur robotar kan hjälpa äldre. Vi kan också finansiera förstudier inför projekt inom forskning och innovation, och ge stöd till små- och medelstora företag. Läs om vad vi finansierat hittills, för att se vilken typ av projekt vi ger stöd till.

Läs mer på Vinnovas hemsida (länk). 


Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet finansierar forskning genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi också forskningsinfrastruktur – både i och utanför Sverige.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida (länk). 


Externa fonder och stiftelser 

Bengt Ihres fond

För resebidrag för forskningsvistelse. För behörighet krävs att man är läkare med medlemskap i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år. Anslag ges i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller motsvarande. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). Ansökningsperiod 1 december-1 februari 


Canderforskningsfonden i Norrland

# För ansökan Resa: Tre ansökningsperioder med sista ansökningsdag 30 oktober, 30 februari och 30 maj!

# För ansökan Projekt, Stipendium och Samfinansiering doktorand: Endast en ansökningsperiod med sista ansökningsdag 30 oktober. För att ansökan skall sparas måste fälten “Projekttitel” och “Summa” anges. Om du ej har den exakta summan när du börjar fylla i ansökan, så fyll bara i 0 kr.

# För Vetenskaplig rapport: Rapporten skall bestå av en sammanfattning av uppnådda forskningsresultat, dels av angivna referenser som publicerats eller kommer att publiceras som resultat av det utförda forskningsarbetet samt av särtryck, manuskript, fotokopior och korrektur, etc, till vart och ett av de refererade arbetena. Även om resultaten ej är helt färdiga för publicering skall en ev redovisning ske i det vetenskapliga arbetets form så att metodik och resultat kan bedömas objektivt.

# Medlen ska fördelas på fem till tio 5-åriga forskningsprojekt. Ansökningsprocessen sker i två steg, och i första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag som lämnas in senast 2023-09-01.

Projektförslagen utvärderas av Cancerforskningsfonden i Norrland med hjälp av särskilt utsedda sakkunniga, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande vilka projekt som går vidare för att lämna fullständiga ansökningar.
Den fullständiga ansökan ska lämnas senast 2023-10-30 och skrivas på särskild blankett. Efter sakkunniggranskning beslutar Cancerforskningsfonden om tilldelning senast 2024-03-01 (ej besked om ansökan 2024 ännu).

Målsättningen med denna utlysning är att långsiktigt stärka framgångsrik klinisk cancerforskning i Norrland. Även om fokus är att ge möjlighet att tillvarata de värdefulla egenskaper som byggts upp inom cancerforskning i norra Sverige ses också positivt på samarbeten med andra forskare nationellt och internationellt. Med sådan cancerforskning menas projekt som tydligt inriktas mot förbättrad diagnostik och/eller förbättrad behandling av cancersjukdomar. Cancerforskningsfonden i Norrland avser med denna utlysning stödja projekt där flera forskare samarbetar för att gemensamt kunna lösa en större forskningsuppgift med tydlig klinisk relevans.

För projekt som tilldelas medel görs efter 30 månader en halvtidskontroll där projektets progress värderas av sakkunniga. Medel för de sista 2 åren av projektet tilldelas först när progress godkänts.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). 


Cancerfonden 

Cancerfonden finansierar forskning som kan leda till att cancersjukdomarna kan förstås bättre, förebyggas hos fler, diagnosticeras tidigare eller behandlas på ett mer effektivt och skonsamt sätt (inkl palliativ och rehabiliterande behandling).

Perspektivet är mycket brett och ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, farmaci, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). Sista ansökan 2 maj 2023 (ej besked om 2024 ännu).


Sjöbergstiftelsen

Sjöbergstiftelsen utlyser medel för forskningsprojekt inom fem områden, för upp till 500 miljoner kronor. Ansökningsperioden börjar 2023-08-01 och pågår till 2023-09-30.

De fem forskningsområdena är följande:
1. Nästa generation av cancerbehandlingar
2. Förståelse för och åtgärder mot cancerbehandlingsresistens
3. Tidig upptäckt av cancer
4. Lokalt avancerad sjukdom och fjärrmetastasering, bakomliggande orsaker och behandling
5. Valfritt område inom cancerbehandling (som ej ryms inom ovanstående områden)

Projektmedlen söks i två steg. Beviljade projekt erhåller upp till 10 miljoner kronor per år i tre år.
Projektförslagen bedöms av stiftelsens vetenskapliga råd som väljer ut de förslag som får skriva en fullständig ansökan utifrån då erhållna instruktioner.

Läs mer om fonden här (länk). Ansökningsperiod 1 augusti 2023-30 september 2023. 


The Knut and Alice Wallenberg Foundation

Ansökningar om medel från Wallenbergstiftelsen ska genomgå en intern prioriteringsprocess vid Umeå universitet, organiserad i en tvåstegsprocess. Skicka nomineringen till fakultetens interna granskning senast 25 september.

Nominering för intern granskning senast 25 september 2023. Läs mer här (länk). 


SWELife

SWELife söker innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Utlysningen är öppen för aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Sista ansökan 2023-11-20. Läs mer här (länk)


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Forskningsprojekt 

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 och 40 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år. 
Ansökningsperiod 7 januari 2024-1 februari 2024. Läs mer här