Söka pengar

Att söka pengar 

På denns sida lägger vi upp information om olika ställen att ansökan om pengar för dig som är forskare inom Forskargruppen Clister. 

Information läggs ut löpande.  Bilden nedan är uppdaterad 2024-04-10. 

Region Västerbotten

Centrala ALF-projektmedel  

Utlysningen kan sökas i två kategorier: I. Projektbidrag (doktorsexamen 2014-12-31 eller tidigare). II. Projektbidrag juniora forskare (doktorsexamen 2015-01-01 eller senare). 
Projektbidragen kan sökas för egen lön (gäller ej för universitetslärare), lön för doktorand-/er, drift eller utrustning

ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa (Nationella ALF-avtalet 7§).
Forskningsmedlen ska stödja klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Pengarna delas ut för treåriga projekt. Information via regionens intranät och externa sida (länk, länk), samt ansöks via Researchwebb.

Inget besked om datum för ansökan 2024 ännu, troligen juni.


Spjutspetsmedel

Syftet med Spjutspetsmedel är att säkra Västerbottens och norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och välutbildad personal på minst samma nivå som övriga landet. Medlen ska fördelas till ett antal högkvalitativa projekt, som efter en kraftfull treårig satsning kan utvecklas ytterligare för att bli eller fortsätta vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Spjutspetsmedel kan sökas vart tredje år.

Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.


Ettårigt forskningsanslag 

Region Västerbottens ettåriga anslag till forskning ska stimulera kunskaps- och kompetensuppbyggnad hos regionens medarbetare och ge stöd till dem som är i början av sin forskningskarriär. Anslaget ska stödja klinisk forskning, dvs. forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.

Umeå Universitet 

Samlingssida
På denna sida försöker universitetet samla de utlysningar som kommer. Kolla gärna in den regelbundet via denna länk.


Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning 

Beslut för projekt på tre år. Läs mer på universitets hemsida (länk). Sista ansökan troligen mars 2024.


Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fonder I och II vid Umeå universitet

Behöriga att söka är samtlig undervisande och forskande personal samt forskarstuderande vid Umeå universitet.

Vissa bestämmelser beträffande medlens användning:

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond (Kempe I) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning ävensom allmänt kulturella ändamål som har samband med angivna verksamhetsgrenar".

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond (Kempe II) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning, häri inbegripet studieresor med vetenskapligt syfte samt deltagande i vetenskapliga konferenser, i båda fallen såväl inom som utom landet".

 Två gånger per år utlyses stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond för att stödja doktorander i deras forskningsarbete. Medlen går i första hand till de som är i början av sina forskarstudier och som har projekt som håller hög vetenskaplig nivå.

Läs mer på studentkårens hemsida (länk), och på fondens sida (länk) . Sista ansökningsdag VT24: 4 mars 2024.


Forskningsstrategiska nämnden (FON)

Utlysning medel för vetenskapliga seminarier: Syftet med medlen är att ge doktorander och postdoktorer möjlighet att arrangera vetenskapliga seminarier för att få tillfälle att exponera och diskutera sin forskning med erfarna forskare genom exempelvis postersessioner eller muntliga presentationer. Läs mer på universitets hemsida (länk). Löpande ansökan fram till 30 november 2024.

Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse forskning: Medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå. Läs mer på universitets hemsida (länk). Löpande ansökan fram till 15 november.


Arneska forskningsfonden 

Avkastningen må i första hand tilldelas icke graduerade unga forskare vid fakulteten som understöd i och för vinnande av ökad kunnighet inom medicinens eller kirurgins vetenskapliga fält. Behöriga att söka är således icke-disputerade unga forskare.
Sista ansökan inte meddelad, troligen maj 2024. 


Syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning

Anslag kommer företrädesvis att ges till yngre forskare inom 2 år efter disputation. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2025.

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendium samt forsknings- och reseanslag till läkare och vetenskapsmän understödja undersökningar och arbeten för bekämpande av de svåraste folksjukdomarna. Sökande hänvisas till stiftelseansokan.se där anvisningar samt länk till elektronisk ansökan finns. 

Andra statliga bidragsgivare

Vinnova

Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kanske inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Det kan vara allt från att utveckla klimatsmarta alternativ till kött till att se hur robotar kan hjälpa äldre. Vi kan också finansiera förstudier inför projekt inom forskning och innovation, och ge stöd till små- och medelstora företag. Läs om vad vi finansierat hittills, för att se vilken typ av projekt vi ger stöd till.

Läs mer på Vinnovas hemsida (länk). 


Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet finansierar forskning genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi också forskningsinfrastruktur – både i och utanför Sverige.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida (länk). Information om Projektbidrag Medicin och hälsa (länk). Sista ansökningsdag 2024-03-19

Externa fonder och stiftelser 

Bengt Ihres fond

För resebidrag för forskningsvistelse. För behörighet krävs att man är läkare med medlemskap i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år. Anslag ges i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller motsvarande. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). Ansökningsperiod 1 december-1 februari. 


Canderforskningsfonden i Norrland

# För ansökan Resa: Tre ansökningsperioder med sista ansökningsdag 28 februari, 30 maj och 30 oktober!
# För ansökan Stipendium, Doktorand och Apparatur/utrustning: En ansökningsperiod med sista ansökningsdag 30 oktober.
# Medlen ska fördelas på fem till tio 5-åriga forskningsprojekt. Ansökningsprocessen sker i två steg, och i första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag som lämnas in senast troligen 2024-09-01, går man vidare är nästa sista ansökan 20 november.
Projektförslagen utvärderas av Cancerforskningsfonden i Norrland med hjälp av särskilt utsedda sakkunniga, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande vilka projekt som går vidare för att lämna fullständiga ansökningar.


Målsättningen med denna utlysning är att långsiktigt stärka framgångsrik klinisk cancerforskning i Norrland. Även om fokus är att ge möjlighet att tillvarata de värdefulla egenskaper som byggts upp inom cancerforskning i norra Sverige ses också positivt på samarbeten med andra forskare nationellt och internationellt. Med sådan cancerforskning menas projekt som tydligt inriktas mot förbättrad diagnostik och/eller förbättrad behandling av cancersjukdomar. Cancerforskningsfonden i Norrland avser med denna utlysning stödja projekt där flera forskare samarbetar för att gemensamt kunna lösa en större forskningsuppgift med tydlig klinisk relevans.


För projekt som tilldelas medel görs efter 30 månader en halvtidskontroll där projektets progress värderas av sakkunniga. Medel för de sista 2 åren av projektet tilldelas först när progress godkänts.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). 


Cancerfonden 

Cancerfonden finansierar forskning som kan leda till att cancersjukdomarna kan förstås bättre, förebyggas hos fler, diagnosticeras tidigare eller behandlas på ett mer effektivt och skonsamt sätt (inkl palliativ och rehabiliterande behandling).
Perspektivet är mycket brett och ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, farmaci, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.
Läs mer på hemsidan för fonden (länk och länk). Sista ansökan 25 april 2024.


Sjöbergstiftelsen

Sjöbergstiftelsen har till uppgift att stödja cancerforskning. 2024 kommer Sjöbergstiftelsen att ge bidrag till cancerforskning inom forskningsområdena:

  • Förebyggande åtgärder och omvårdnad inklusive komplementär och integrativ medicin och åtgärder mot långsiktiga komplikationer och
  • Tidig diagnostik samt svårbehandlad cancer med dålig prognos och även "drug repurposing".


Inom ovanstående forskningsområden kan också olika forskargrupper inom landets universitetssjukhus (regioner) lämna in en gemensam större ansökan (> 6 000 000 SEK) avseende bidrag till uppbyggnad och konsolidering av nationellt nätverk för forskningen. Ansökan ska ha en stark koppling mellan translationell och klinisk forskning med involvering av väl fungerande kvalitetsregister och biobanker kopplade till konkreta kliniska frågeställningar, företrädesvis inom ramen för nationella kliniska studier. Även andra typer av multiprofessionell klinisk samverkan kan vara aktuellt såsom studier avseende vård- och terapiinriktade studier. I enlighet med donatorns önskemål välkomnar vi ansökningar som avser okonventionella mediciner/behandlingsmetoder.


Processen är som tidigare år uppdelad i två omgångar. I första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag. Dessa lämnas in under tiden 2024-02-01–2024-03-31. Projektförslagen utvärderas av stiftelsens vetenskapliga råd, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut om vilka projektförslag som skall gå vidare och meddelar de sökande omkring 2024-06-10 vilka projekt som går vidare för fullständiga anslagsansökningar respektive avslås.


Andra omgången omfattar dessa utvalda projekt, för vilka anslagsansökningar skall vara inlämnade senast 2024-09-10. Ansökningarna utvärderas av vårt vetenskapliga råd, som lämnar sitt förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande omkring 2024-12-20 vilka projekt som utsetts för bidrag och bidragens storlek.


Läs mer om fonden här (länk) och om utlysning här (länk


The Knut and Alice Wallenberg Foundation

Ansökningar om medel från Wallenbergstiftelsen ska genomgå en intern prioriteringsprocess vid Umeå universitet, organiserad i en tvåstegsprocess. Skicka nomineringen till fakultetens interna granskning senast 25 september. 
Nominering för intern granskning senast 25 september 2023 (inget besked om 2024 ännu). Läs mer här (länk). Läs om fonden här (länk)


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Forskningsprojekt

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 och 40 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.
Ansökningsperiod 7 januari 2024-1 februari 2024. Läs mer (länk). 


SWELife

SWELife söker innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Utlysningen är öppen för aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Sista ansökan 2023-11-20. Läs mer här (länk)