Söka pengar

Att söka pengar 

På denns sida lägger vi upp information om olika ställen att ansökan om pengar för dig som är forskare inom Forskargruppen Clister. 

Information läggs ut löpande. 

Region Västerbotten

Umeå Universitet 

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning 

Beslut för projekt på tre år. Läs mer på universitets hemsida (länk). 


Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fonder I och II vid Umeå universitet

Behöriga att söka är samtlig undervisande och forskande personal samt forskarstuderande vid Umeå universitet.

Vissa bestämmelser beträffande medlens användning:

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond (Kempe I) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning ävensom allmänt kulturella ändamål som har samband med angivna verksamhetsgrenar".

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond (Kempe II) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning, häri inbegripet studieresor med vetenskapligt syfte samt deltagande i vetenskapliga konferenser, i båda fallen såväl inom som utom landet".

Läs mer på universitets hemsida (länk). Sista ansökan 2023-04-28. 


Forskningsstrategiska nämnden (FON)

Utlysning medel för vetenskapliga seminarier: Syftet med medlen är att ge doktorander och postdoktorer möjlighet att arrangera vetenskapliga seminarier för att få tillfälle att exponera och diskutera sin forskning med erfarna forskare genom exempelvis postersessioner eller muntliga presentationer. Läs mer på universitets hemsida (länk). Ansökan senast 30 novmeber 2023. 

Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse forskning: Medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå. Läs mer på universitets hemsida (länk). Ansökan löpande till 30 september 2023. 


Arneska forskningsfonden 

Avkastningen må i första hand tilldelas icke graduerade unga forskare vid fakulteten som understöd i och för vinnande av ökad kunnighet inom medicinens eller kirurgins vetenskapliga fält. Behöriga att söka är således icke-disputerade unga forskare.

Läs mer på universitets hemsida (länk). Sista ansökn 2023-05-25. 

Externa fonder och stiftelser 

Centrala ALF-projektmedel  

Utlysningen kan sökas i två kategorier: I. Projektbidrag (doktorsexamen 2014-12-31 eller tidigare). II. Projektbidrag juniora forskare (doktorsexamen 2015-01-01 eller senare). 
Projektbidragen kan sökas för Egen lön (gäller ej för universitetslärare), Lön för doktorand-/er, Drift eller utrustning

ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa (Nationella ALF-avtalet 7§).
Forskningsmedlen ska stödja klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Pengarna delas ut för treåriga projekt. Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.


Spjutspetsmedel

Syftet är att säkra Västerbottens och norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och välutbildad personal på minst samma nivå som övriga landet. Medlen ska fördelas till ett antal högkvalitativa projekt, som efter en kraftfull treårig satsning kan utvecklas ytterligare för att bli eller fortsätta vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Spjutspetsmedel kan sökas vart tredje år.

Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.


Ettårigt forskningsanslag 

Region Västerbottens ettåriga anslag till forskning ska stimulera kunskaps- och kompetensuppbyggnad hos regionens medarbetare och ge stöd till dem som är i början av sin forskningskarriär. Anslaget ska stödja klinisk forskning, dvs. forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.


TUA-medel 

Tua betyder avtal mellan staten och vissa region om tandläkarutbildning och forskning. Tua-medel för forskning ska i första hand användas för en långsiktig kunskaps­uppbyggnad av kliniskt inriktad odontologisk forskning med koppling till tandvårdens behov. Tua-medel kan sökas för projektfinansiering och för forskningsutrustning.

Pengar delas ut för ettåriga projekt. Information via regionens intranät och externa sida (länk), samt ansöks via Researchwebb.

Utlysning 2023 (länk) sista ansökan 2023-06-03.

Andra statliga bidragsgivare

Vinnova

Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kanske inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Det kan vara allt från att utveckla klimatsmarta alternativ till kött till att se hur robotar kan hjälpa äldre. Vi kan också finansiera förstudier inför projekt inom forskning och innovation, och ge stöd till små- och medelstora företag. Läs om vad vi finansierat hittills, för att se vilken typ av projekt vi ger stöd till.

Läs mer på Vinnovas hemsida (länk). 


Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet finansierar forskning genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi också forskningsinfrastruktur – både i och utanför Sverige.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida (länk). 


Bengt Ihres fond

För resebidrag för forskningsvistelse. För behörighet krävs att man är läkare med medlemskap i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år. Anslag ges i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller motsvarande. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). Ansökningsperiod 1 december-1 februari 


Canderforskningsfonden i Norrland

# För ansökan Resa: Tre ansökningsperioder med sista ansökningsdag 30 oktober, 30 februari och 30 maj!

# För ansökan Projekt, Stipendium och Samfinansiering doktorand: Endast en ansökningsperiod med sista ansökningsdag 30 oktober. För att ansökan skall sparas måste fälten “Projekttitel” och “Summa” anges. Om du ej har den exakta summan när du börjar fylla i ansökan, så fyll bara i 0 kr.

# För Vetenskaplig rapport: Rapporten skall bestå av en sammanfattning av uppnådda forskningsresultat, dels av angivna referenser som publicerats eller kommer att publiceras som resultat av det utförda forskningsarbetet samt av särtryck, manuskript, fotokopior och korrektur, etc, till vart och ett av de refererade arbetena. Även om resultaten ej är helt färdiga för publicering skall en ev redovisning ske i det vetenskapliga arbetets form så att metodik och resultat kan bedömas objektivt.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). 


Cancerfonden 

Cancerfonden finansierar forskning som kan leda till att cancersjukdomarna kan förstås bättre, förebyggas hos fler, diagnosticeras tidigare eller behandlas på ett mer effektivt och skonsamt sätt (inkl palliativ och rehabiliterande behandling).

Perspektivet är mycket brett och ansökningar välkomnas från forskare inom många olika fält såsom medicin, vårdvetenskap, farmaci, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Läs mer på hemsidan för fonden (länk). Sista ansökan 2 maj 2023.