Johan Nyman
Till föregående doktorand

JOHAN NYMAN

Till nästa doktorand
Foto på Johan Nyman

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet
ST-läkare, Kirurgkliniken,  Sunderby sjukhus


Huvudhandledare: Karin Strigård

Bihandledare: Jeaneth Johansson, Lars Enochsson


Parastomalt bråck: Riskfaktorer, prediktion, diagnostik och komplikationer till behandling


Anläggande av stomi är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen och utförs som del i behandling av många olika tillstånd såsom cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och diverse akutkirurgiska situationer. Dessvärre förekommer stomikomplikationer i upp till ungefär 70 % av fallen. En mycket vanlig komplikation är parastomalt bråck, ett bukväggsbråk vid stomitarmens utträde genom bukväggen.


Det finns visst belägg för att vissa faktorer, t.ex. övervikt, ökar risken att få parastomalt bråck, men i klinisk praxis finns det inget tillförlitligt sätt att på förhand förutsäga hur stor risken för bråck är. Dessutom är själva diagnostiken av parastomalt bråck svår med dagens metoder (i regel klinisk undersökning kombinerad med skiktröntgen). En metod som har utvecklats av forskargruppen är endostomalt tredimensionellt ultraljud, som utförs genom att en ”ultraljudsstav” förs in via stomiöppningen och avbildar området kring stomin. Undersökningen tolereras väl av patienten och tidigare studier inom gruppen har visat lovande resultat gällande metodens prestanda, men en större studie krävs.


Dagens metoder för kirurgisk behandling av parastomalt bråck är bristfällig inte bara ur effektivitets-, utan kanske fr.a. säkerhetssynpunkt. Det är mot bakgrund av detta särskilt viktigt att utvärdering av utfallet av dessa operationer sker med patienten själv i tydligt fokus.


Avhandlingsarbetets övergripande syfte är att belysa stomirelaterade besvär ur ett glesbygdsperspektiv och att för parastomalt bråck förbättra diagnostiken samt undersöka en obeforskad potentiell riskfaktor och ett nytt verktyg för prediktion. Frågeställningarna för respektive delstudier i avhandlingsarbetet är:


  1. Vilka komplikationer anmäls till patientförsäkringen efter operation för stomirelaterat bråck? Retrospektiv kohortstudie av patientförsäkringsärenden.
  2. Skiljer sig upplevda sena komplikationer till ändtarmscanceroperation mellan personer bosatta i glesbygd respektive icke-glesbygd? Kvalitativ studie med intervjuer.
  3. Påverkar bukmuskulaturens tjocklek risken att utveckla parastomalt bråck? Retrospektiv kohortstudie med registerdata och mätningar på skiktröntgenbilder.
  4. Kan artificiell intelligens användas för att förutsäga utvecklande av parastomalt bråck? Experimentell studie där försök görs att träna en djupinlärningsalgoritm att prediktera parastomalt bråck utifrån preoperativa skiktröntgenbilder av buken.
  5. Är endostomalt tredimensionellt ultraljud bättre än de diagnostiska metoder som är etablerade i dag? Prospektiv klinisk kohortstudie.


Publikationer:


Surgical treatment of stoma-related hernias: retrospective cohort study of damage claims to the Swedish National Patient Insurance Company 2010-2016.

Nyman J, Lindmark M, Gunnarsson U, Strigård K.BMC Surg. 2021 Nov.