Christoffer Odensten
Till föregående doktorand

CHRISTOFFER ODENSTEN

Till nästa doktorand
Foto på Christoffer Odensten

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå universitet

Teamansvarig akutkirurgi, överläkare, EBSQ ackrediterad kolorektalkirurg, Sunderby sjukhus


Huvudhandledare: Ulf Gunnarsson

Bihandledare: Pia Näsvall, Jeaneth Johansson

Aktuell studie: SHIFT 


Förebyggande, förekomst, upplevelse och behandling av parastomala bråck kring ändkolostomier


Bakgrund

Parastomala bråck (PSB) är vanligt förekommande och ofta en besvärlig komplikation för patienter med stomi. Runt en tredjedel av alla patienter med rektalcancer får någon form av stomi. Beroende på hur man definierar och diagnosticerar PSB är incidensen runt 50 %. Det utförs ungefär 2000 stomier per år i Sverige. För den enskilde patienten kan ett stomibråck ge svårigheter med bandagering, tömningssvårigheter och ibland även akut inklämning och akut operation. Ur ekonomisk synvinkel är en stomi som kräver specialbandagering dyr med upp till en tre gånger så hög kostnad för stomimaterial. För sjukvården medför PSB ökat antal besök och behov av insatser.


Att förebygga PSB vore det bästa och en metod är att vid primäroperationen anlägga en nätförstärkning i bukväggen. Studier kring detta visar helt olika resultat och mer kunskap behövs kring den profylaktiska effekten av nätbehandling både på kort och på lång sikt.


När man väl har drabbats av PSB finns det ingen gyllene standard för hur detta skall åtgärdas. Dokumentationen av resultaten vid olika operationsrestyper är mycket bristfällig; nät eller suturplastik i olika varianter eller att flytta stomin. En kartläggning av vilka metoder som används för behandling av PSB och liksom resultat vore önskvärd.


Den hälsoekonomiska effekten av att drabbas av PSB är lite känd. Att utvärdera vårdens kostnad för PSB är av vikt då minskning av prevalensen PSB skulle kunna såväl bekosta preventiva åtgärder som reducera dessa kostnader.

Den individuella upplevelsen hos patienter som lever med PSB har i studier pekat på sämre livskvalité. Det är av stor vikt att fortsatt värdera patientens egen upplevelse då nya behandlingsmetoder införs.Målsättning


  • Att genom en randomiserad prospektiv multicenterstudie värdera om profylaktiskt inlagd nätförstärkning kring en nykonstruerad ändkolostomi kan förebygga PSB
  • Att kartlägga olika operationsmetoders förekomst och utfall av kirurgi för att korrigera PSB i Sverige.
  • Att kartlägga kostnaden för stomier både med avseende på stomimaterial och besök i sjukvården och jämföra grupper med och utan parastomalt bråck.
  • Att genom kvalitativ studiemetodik skapa en bild av patientens egen upplevelse av hur det är att leva med en stomi både med och utan parastomalt bråck.


Publikationer:


Use of Prophylactic Mesh When Creating a Colostomy Does Not Prevent Parastomal Hernia: A Randomized Controlled Trial-STOMAMESH.

Odensten C, Strigård K, Rutegård J, Dahlberg M, Ståhle U, Gunnarsson U, Näsvall P.

Ann Surg. 2019 Mar.


Parastomal Hernia Repair; Seldom Performed and Seldom Reported: Results From a Nationwide Survey.

Odensten C, Strigård K, Dahlberg M, Gunnarsson U, Näsvall P.

Scand J Surg. 2018 Dec 19.  [Epub ahead of print]